Invita?ie la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazeaz? pe realizarea Politicii Europene de Vecin?tate mai mult...

Cum func?ioneaz? CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participan?i facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost Ónfiin?ate ?i func?ioneaz? pentru a discuta problemele legate de platformele tematice ?i Ómbog??i ordinea de zi. mai mult...

http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54&Itemid=56 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48&Itemid=56 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Noutati recente

Noutati

Masa de discu?ie cu oameni de afaceri ?i mici antreprenori din or. Rezina

őn cadrul proiectului ĒSus?inerea particip?rii democratice a agricultorilor ?i† a antreprenorilor agro-alimentari Ón procesul decizional Ón contextul DCFTAĒ, la data de 15 mai oameni de afaceri ?i mici antreprenori din or. Rezina s-au Óntrunit la o mas? de discu?ie privind avantajele parcursului european pentru antreprenorii din sectorul agrolimentar, precum ?i oportunit??ile exportului† Ón ??rile membre ale Uniunii Europene.

őn cadrul discu?iilor participan?ii au relatat despre problemele pe care le intÓmpin? Ón activitatea sa, inclusiv cele de racordare la standardele europene de calitate, certificarea produselor, identificarea partenerilor Ón ??rile UE ?i capacit??ile de a men?ine rela?ii durabile cu ace?tea.

Agen?ii economici au salutat ideia organiz?rii instruirilor Ón domeniul dezvolt?rii afacerilor ?i au venit cu exemple din experien?ele proprii Ón vederea identific?rii ac?iunilor concrete necesare a fi Óntreprinse de c?tre institu?iile de stat, dar ?i de c?tre agen?ii economici din sectorul privat pentru† ameliorarea† climatului antreprenorial Ón agricultur?.

 

La data de 30 aprilie 2015 Ón or. Soroca s-a desf??urat ?edin?a grupului de lucru regional cu genericul: ĄSus?inerea Particip?rii Democratice a Agricultorilor ?i Antreprenorilor Agro-Alimentari Ón procesul decizional Ón contextul DCFTAĒ. őn cadrul acestei sesiuni, produc?torii agro-alimentari ?i fermierii au fost informa?i despre beneficiile parcursului european ?i oportunit??ile oferite de Uniunea European?.

Deasemenea, publicul a fost informat despre valorile, principiile integr?rii europene ?i despre avantajele exportului Ón ??rile membre ale Uniunii Europene prin prisma Acordului de Asociere cu Republica Moldova. őn cadrul acestei Óntruniri accentul a fost pus asupra necesit??ii orient?rii spre preferin?ele consumatorilor, calitatea ?i standartele impuse de UE. S-a adus la cuno?tin?? actele ?i procedura de dobÓndire a certificatelor necesare ?i standartele de calitate ?i igien? pe care se pune accentul Ón †procesul de producere a marfurilor competitive pe pia?a UE.

 

Statement of the National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum of Moldova on the need of ensuring the rule of law in the banking system

The National Platform of the Eastern Partnership Civil Society Forum of Moldova has repeatedly expressed its concerns in connection with the uncertain situation related to the banking system investigation, in particular to Banca de Economii, Banca Sociala and Unibank. We consider Kroll declarations as being unacceptable, unreasoned and contradicting national interests.

Stability of the banking system is a key component for ensuring security of the Republic of Moldova, the investment climate, foreign financial aid and economic development of the country. Public trust to the banking system depends on the systemís compliance with legal requirements, including transparency, correctness and responsibility.

We recognize the sensitivity of the banking system to any speculation in relation to its stability, and absence of official information about actions of responsible institutions and the fact that the report of the company that performed audit of doubtful transactions was not published, will further continue discrediting the ability of state institutions to act according to their competence. †Lack of state institutionsí experience in conducting proper investigations can be compensated by a request addressed to relevant European institutions.

 

Statement on transparency and monitoring over the use of EU funds

Chisinau,

April 2015

Pro-European parties, which have access to governance after 2009, have established as priority objective Moldova's European integration as a prerequisite for the countryís development and modernization. Moldovan citizens have supported these efforts, as confirmed by all elections that took place after 2009. At the same time, to achieve this ambitious goal, in recent years Moldova has benefitted from diplomatic support, logistics, as well as considerable financial EU support, estimated at hundreds of millions euros.

However, once reaching the governance, the pro-European parties have self-associated with the European integration process, considering that EU will support them in circumstances. Moreover, they took advantage of EU generosity and committed numerous legal and financial abuses. Consequently, after six years of pro-European governance, the citizensí general perception is that politicians, declaring themselves pro-European, are just wearing the banner of European integration. Their practices, the level of corruption and lack of transparency in decision making and management of European funds show that their approaches are far from European ones.

 

Declara?ie cu privire la transparen?a ?i monitorizarea utiliz?rii fondurilor europene

Chi?in?u,

21 aprilie 2015

Partidele pro-europene care au acces la guvernare dup? anul 2009 ?i-au stabilit obiectiv prioritar integrarea european? a Republicii Moldova, drept condi?ie esen?ial? pentru dezvoltarea ?i modernizarea ??rii. Cet??enii Republicii Moldova au sus?inut aceste eforturi, fapt confirmat de toate scrutinele electorale care au avut loc dup? 2009. Totodat?, pentru realizarea acestui obiectiv ambi?ios, Ón ultimii ani Republica Moldova a beneficiat de o sus?inere diplomatic?, logistic?, dar ?i financiar? considerabil? din partea UE, estimat? la sute de milioane de euro.

Ajunse Óns? la guvernare partidele pro-europene s-au autoasociat cu procesul de integrare european?, consider‚nd c? vor fi sus?inute de UE Ón orice Ómprejur?ri. Mai mult, acestea au profitat de generozitatea UE ?i au comis numeroase abuzuri de ordin legislativ ?i financiar. őn consecin??, dup? ?ase ani de guvernare pro-european?, percep?ia general? a cet??enilor este c? politicienii care se declar? pro-europeni poart? doar stindardul de integrare european?. Practicile pe care le utilizeaz?, nivelul de corup?ie, precum ?i lipsa transparen?ei Ón luarea deciziilor ?i gestionarea fondurilor europene denot? faptul c? abord?rile lor sunt departe de cele europene.

 
Mai multe articole..
English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 63 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us