Invita?ie la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazeaz? pe realizarea Politicii Europene de Vecin?tate mai mult...

Cum func?ioneaz? CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participan?i facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost înfiin?ate ?i func?ioneaz? pentru a discuta problemele legate de platformele tematice ?i îmbog??i ordinea de zi. mai mult...

http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Legisla?ia Republicii Moldova cu privire la organiza?iile necomerciale este dep??it? ?i nu asigur? o protec?ie suficient? a acestora împotriva abuzurilor. În prim?vara anului 2016, ministrul Justi?iei, dl Vladimir CEBOTARI, a fost de acord cu propunerea câtorva organiza?ii ale societ??ii civile de a îmbun?t??i legisla?ia cu privire la organiza?iile necomerciale ?i a creat un grup de lucru în acest sens, compus din reprezentan?i ai organiza?iilor necomerciale ?i ai Ministerului Justi?iei.

Grupul a lucrat mai mult de un an ?i a elaborat un proiect de Lege menit s? înlocuiasc? Legea cu privire la asocia?iile ob?te?ti ?i Legea cu privire la funda?ii. Acest proiect corespunde celor mai bune standarde ?i practici interna?ionale ?i ar reprezenta, în caz de adoptare, un pas înainte în asigurarea unui sector asociativ sustenabil ?i independent în Republica Moldova. Proiectul a fost expertizat de exper?i interna?ionali ?i supus consult?rilor publice cu participarea organiza?iilor necomerciale la 14 septembrie 2016, organizate de Ministerul Justi?iei. Pe durata activit??ii sale, grupul de lucru s-a bucurat de independen?? ?i nu a fost supus influen?ei improprii din partea conducerii Ministerului Justi?iei sau a altor autorit??i. Proiectul de Lege cu privire la organiza?iile necomerciale este gata pentru a fi promovat pentru adoptare.

S?pt?mâna trecut?, reprezentan?ii ONG-urilor din grupul de lucru au recep?ionat de la reprezentan?ii Ministerului Justi?iei în grupul de lucru o propunere de completare a proiectului cu trei articole adi?ionale (art. 28-30), propuse de Ministrul Justi?iei. Complet?rile includ „prevederi speciale privind activitatea politic? a organiza?iilor necomerciale”, care în esen?? limiteaz? activitatea organiza?iilor neguvernamentale ?i stabilesc interdic?ii pentru finan?area acestora, direct? sau indirect?, din afara Republicii Moldova. Restric?iile se refer? la organiza?ii care contribuie la elaborarea ?i promovarea politicilor publice menite s? influen?eze procesul legislativ. Restric?iile se refer? ?i la organiza?iile care, potrivit ini?iativei, pot participa sau interveni în activit??i politice, în campanii electorale, activit??i legate de programe electorale, sus?inere a partidelor politice, lideri a acestora sau candida?i, ac?iuni de promovare a acestora sau oricare ac?iuni lansate de ace?tia, desf??urate în comun sau separat, atât în alegeri în sensul Codului electoral sau chestiunile supuse referendumului, cât ?i în afara alegerilor. Aceste organiza?ii nu vor putea accesa nici mecanismul 2%.

Ajust?rile, de asemenea, vizeaz? ?i reguli suplimentare de transparen?? financiar? a tuturor organiza?iilor care beneficiaz? de finan?are din afara Republicii Moldova. Ele ar trebui s? depun? la Ministerul Justi?iei rapoarte financiare trimestriale ?i anuale. Asta chiar dac? aceste rapoarte se prezint? lunar ?i anual c?tre organele fiscale ale Republicii Moldova. Mai mult, ONG-urile ar trebui s? publice ?i alte rapoarte de confirmare a provenien?ei mijloacelor financiare ?i a veniturilor organiza?iei, dar ?i ale membrilor organelor de conducere ale acestora.  În plus, organiza?iile vor trebui s? depun? ?i o declara?ie scris? privind veniturile ?i cheltuielile din „activit??i politice” la Ministerul Justi?iei ?i Comisia Electoral? Central? ?i s? o publice pe pagina lor web.

Pentru înc?lcarea rigorilor de mai sus, Ministerul Justi?iei va aplica sanc?iuni organiza?iei necomerciale ?i membrilor organelor de conducere ale organiza?iei. Printre sanc?iuni se num?r? amenda în m?rimea fondului salarial lunar sau a valorii bunurilor materiale de care organiza?ia a beneficiat contrar legii, oricare este mai mare, precum ?i lichidarea organiza?iei, ultima fiind dispus? de judec?tor.

Pe 6 iulie 2017, Grupul de lucru a avut o întâlnire cu ministrul Justi?iei, la care dl Cebotari a men?ionat c? respectiva completarea are scopul s? nu admit? influen?area politicii Republicii Moldova din exterior, influen?are care are loc inclusiv prin finan?area din exterior a organiza?iilor necomerciale care se focuseaz? pe politicile statului sau sus?in, direct sau indirect, ini?iativele partidelor politice. Ministrul a propus îmbun?t??irea textului propus de el. Reprezentan?ii Ministerului Justi?iei în grupul de lucru au comunicat reprezentan?ilor ONG-urilor în grupul de lucru c? versiunea final? a proiectului, care va fi promovat?, va fi decis? de c?tre Ministerul Justi?iei.

Organiza?iile semnatare sus?in c? propunerile ministrului Justi?iei nu pot fi sus?inute sub nicio form?, deoarece acestea sunt contrare standardelor interna?ionale ?i pun în pericol întregul sector asociativ ?i democra?ia în Republica Moldova.

Ini?iativa este contrar? standardelor interna?ionale, care nu admit astfel de limit?ri pentru activitatea ONG-urilor. O analiz? recent? a Comisiei de la Vene?ia relev? c? astfel de limit?ri exist? doar în trei ??ri membre ale Consiliului Europei – Rusia, Ungaria ?i Azerbaidjan. Recent, Comisia de la Vene?ia a avut o atitudine critic? fa?? de legisla?ia din Ungaria. Limit?rile propuse de dl Cebotari sunt mai restrictive decât cele din Ungaria, ?ar? care nu impune interdic?ia absolut? de finan?are din exterior a ONG-urilor. Mai mult, ini?iativa ministrului este contrar? îns??i scopului pentru care a fost ini?iat? modificarea legisla?iei. Grupul de lucru a fost creat pentru a îmbun?t??i ?i nu a înr?ut??i climatul de activitate al organiza?iilor necomerciale. În caz c? aceast? inten?ie a ministrului ar fi fost comunicat? din start, nicio organiza?ie necomercial? nu ar fi acceptat s? se implice în elaborarea proiectului. De asemenea, aceast? ini?iativ? a fost anun?at? în ultimul moment, în pofida faptului c? acela?i ministru a creat grupul de lucru cu mai mult de un an în urm?.

Propunerile reprezint? un atac împotriva organiza?iilor necomerciale care sunt active în promovarea politicilor publice sau altor activit??i de dezvoltare a democra?iei participative. Majoritatea absolut? a ONG-urilor din Moldova beneficiaz? de fonduri sus?inute de partenerii de dezvoltare. Astfel de m?suri vor lipsi de finan?are majoritatea ONG-urilor active din ?ar?, iar organiza?iile ?i funda?iile politice str?ine care activeaz? în Republica Moldova ar trebui s?-?i încheie activitatea. Aceasta va afecta miile de persoane care beneficiaz? în mod direct de pe urma activit??ii ONG-urilor ?i func?ionarea democra?iei în Republica Moldova.

Prevederile propuse sunt contrare ?i Acordului de Asociere dintre Republica Moldova ?i Uniunea European?, care încurajeaz? implicarea tuturor p?r?ilor interesate relevante, inclusiv a organiza?iilor societ??ii civile, în elaborarea politicilor ?i reformelor din Republica Moldova. Reamintim c? îns??i statul Republica Moldova beneficiaz? de sus?inere financiar? continu? din partea partenerilor de dezvoltare. Astfel, restric?ionarea finan??rii din exterior pentru sectorul neguvernamental este cel pu?in dispropor?ionat?.

Mai mult, de 20 de ani legisla?ia Republicii Moldova nu prevede astfel de interdic?ii. Datorit? faptului c? legisla?ia nu a prev?zut astfel de interdic?ii, pe parcursul ultimilor dou? decenii sectorul asociativ din Moldova s-a dezvoltat considerabil. Aceasta confirm? c? pericolul invocat de ministrul Justi?iei drept argument pentru promovarea ini?iativei nu exist?. Proiectul de lege elaborat de grupul de lucru deja stabile?te limit?ri pentru implicarea ONG-urilor în alegeri, în spiritul celor mai bune practici interna?ionale. Complet?rile adi?ionale propuse merg mult mai departe, limitând excesiv activitatea ONG-urilor atât în perioada alegerilor, cât ?i dup? alegeri.

Aceast? ini?iativ? vine într-o perioad? în care atest?m un regres în ceea ce prive?te mediul de activitate al organiza?iilor necomerciale, inclusiv datorit? atacurilor îndreptate împotriva mai multor activi?ti din societatea civil?. Nu poate fi ignorat? nici declara?ia Pre?edintelui Igor DODON din 26 mai 2017 cu privire la oportunitatea promov?rii prevederilor de limitare a finan??rii din exterior a ONG-urilor, similare celor din Ungaria. Am vrea s? credem c? acest incident nu reprezint? politica promovat? de guvernare în privin?a ONG-urilor.

Din considerentele expuse mai sus, organiza?iile semnatare solicit?:

a)      ministrului Justi?iei s? renun?e la ini?iativa de limitare a finan??rii activit??ii ONG-urilor din exterior, precum ?i la orice alte ini?iative menite s? limiteze activitatea acestora ?i s? expedieze cât de curând posibil Guvernului pentru aprobare proiectul Legii elaborat de grupul de lucru;

b)      Guvernului ?i Parlamentului s? voteze proiectul Legii cu privire la organiza?iile necomerciale elaborat de grupul de lucru f?r? a introduce prevederi care ar limita activitatea ONG-urilor. Orice întârziere în promovarea acestui proiect va fi tratat? de noi drept o confirmare implicit? a unei politici de limitare a activit??ii sectorului asociativ;

c)       Corpului diplomatic ?i partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova s? monitorizeze îndeaproape situa?ia societ??ii civile din Republica Moldova ?i ini?iativele de suprimare a activit??ii sectorului asociativ în Republica Moldova, ?i s? întreprind? toate m?surile pentru a asigura c? mediul de activitate al organiza?iilor societ??ii civile ?i a libert??ii presei nu se înr?ut??esc.

 

Organiza?iile semnatare:

 1. Ambasada Drepturilor Omului (Human Rights Embassy)
 2. Amnesty International Moldova
 3. Asociatia Presei Independente (API)
 4. Asocia?ia pentru Democra?ie Participativ? „ADEPT”
 5. Asocia?ia pentru Guvernare Eficient? ?i Responsabil? (AGER)
 6. Asocia?ia pentru Politic? Extern? (APE)
 7. Asocia?ia Promo-Lex
 8. Asocia?ia „Piligrim-Demo”
 9. Centrul „Parteneriat pentru Dezvoltare”
 10. Centrul Analitic Expert-Grup
 11. Centrul de Informare ?i Documentare privind Drepturile Copilului din Moldova
 12. Centrul de Informa?ii GENDERDOC-M
 13. CPR
 14. Centrul de Reabilitare a Victimelor Torturii „Memoria”
 15. Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM)
 16. Centrul National de Drept „AD LEGEM”
 17. Centrul pentru Politici ?i Analize în S?n?tate (Centrul PAS)
 18. Clinica Juridic? Universitar? B?l?i
 19. Comunitatea WatchDog.MD
 20. Consiliul Na?ional al Tineretului din Moldova (CNTM)
 21. Funda?ia Soros Moldova
 22. Funda?ia Est-European?
 23. Institutul de Politici Publice (IPP)
 24. Institutul de Politici ?i Reforme Europene (IPRE)
 25. Institutul pentru Dezvoltare ?i Ini?iative Sociale „Viitorul” (IDIS Viitorul)
 26. Transparency International Moldova (TI-Moldova)

 

Lista semnatarilor r?mâne deschis?

English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 14 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us