Invitație la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazează pe realizarea Politicii Europene de Vecinătate mai mult...

Cum funcționează CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participanţi facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost înfiinţate şi funcţionează pentru a discuta problemele legate de platformele tematice şi îmbogăţi ordinea de zi. mai mult...

http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Noutati recente

REGULAMENT De organizare și functionare a PN FSC a PaE

Index articol
REGULAMENT De organizare și functionare a PN FSC a PaE
Pagina 2
Toate paginile

REGULAMENT

De organizare și functionare a PN FSC a PaE

1.1. Platforma Națională a Forumului Societății Civile din PaE (în continuare – Platforma) este o structură neinsituţionalizată și apolitica, ce funcţionează pe principii benevole şi la care poate  adera orice organizație neguvernamentală, necomercială și apolitică, care împărtășește viziunea, misiunea şi obiectivele Platformei şi este gata să se implice activ și în mod direct în realizarea acestora.

1.2. Misiunea Platformei este consolidarea procesului de integrare europeană și de dezvoltare democratică a Republicii Moldova, de a contribui la procesul de advocacy și monitorizare pentru implementarea Acordului de Asociere dintre RM-UE si alte documente relevante ce se refera la Parteneriatul Estic si relatia RM-UE.

1.3. Obiectivul general al Platformei este promovarea valorilor Uniunii Europene și a procesului de implementare a Acordului de Asociere RM-UE, precum si a sporirii cooperarii regionale

1.4. Platforma nu susţine vreun partid politic, bloc electoral sau vreo persoană în funcţie publica şi nu poate folosi resursele sale pentru finanţarea acestora.

1.5. Denumirea completă este: Platforma Națională a Forumului Societății Civile din Parteneriatul Estic. Denumirea abreviată este PN a FSC PaE.

1.6. Platforma se constituie pe termen nedeterminat.


 

 

2.1. Platforma se constituie şi îşi desfăşoară activitatea respectând următoarele principii:

 • participare benevolă şi egalitatea în drepturi a tuturor membrilor ei;
 • neangajare politică;
 • transparenţă, responsabilitate şi flexibilitate;
 • autonomia membrilor Platformei;
 • participare civica activă a membrilor la lucrările Forumului, a Platformei Nationale si a grupurilor de lucru
 • parteneriat cu autorităţile de stat, sectorul privat, mass media, organismele internationale si alte retele si ONG din afara Platformei;
 • Respect reciproc și pluralitate de opinii;
 • Legalitate;

Secţiunea 3. Obiectivele Platformei Națioanle

3.1. Pentru atingerea scopurilor sale, Platforma îşi propune următoarele obiective:

 • Facilitarea dialogului dintre membrii Platformei;
 • Informarea reciprocă a membrilor despre activităţile desfăşurate, identificarea domeniilor neacoperite şi consolidarea eforturilor membrilor Platformei în aceste domenii;
 • Elaborarea programelor comune de colaborare în vederea promovării integrării europene a Republicii Moldova și informării cetățenilor despre avantajele și provocările parcursului european;
 • Susţinerea eforturilor instituțiilor publice, ale organizațiilor neguvernamentale și a altor actori din societate în atingerea obiectivului european;
 • Realizarea eforturilor de sensibilizare a opiniei publice vis-a-vis de procesul de implementare a Acordului de Asociere și a Agendei de asociere precum și a subiectelor de interes public și comunitar
 • Elaborarea documenteleor de poziții, propunerilor de politici publice și a altor documente relevante pentru eforturile de advocacy și sensibilizare a opiniei publice nationale si internationale
 • Realizarea activităților cu implicarea membrilor din alte Platforme Nationale din cadrul FSC PaE
 • · Susținerea activităților din cadrul FSC a PaE, prin solidarizare și/sau implicare.
 • · Realizarea proiectelor și inițiativelor tematie in fiecare din Grupurile de Lucru a Platformei

Secţiunea 4. Membrii Platformei Nationale a FSC PaE

4.1. Calitatea de membru al Platformei poate fi obținută de către organizațiile neguvernamentale, necomerciale și apolitice, care sunt active și corespund criteriilor de selecție, întrunesc condițiile prevăzute la p.1.1. Criteriile de selecție și documentele ce trebuie prezentate sunt făcute publice.

4.2. Organizația aplicantă va depune la Secretariatul Platformei o cerere/declarație tipizată de aderare la Platformă, cu indicarea Grupului de Lucru din care va face parte. Examinarea cererii de aderare va fi examinată și supusă votului la următoarea ședință a Platformei. Calitatea de membru al Platformei se va obține prin votul 50% + 1 din membrii prezenți la ședința Platformei.

4.3. Organizaţiile-membre sunt reprezentate în Platformă de către Preşedinte/Director, care poate delega altă persoană pentru a participa în cadrul ședințelor Platformei.

4.4. Organizațiile membre pot avea reprezentanți în cadrul mai multor grupuri de lucru, dintre care doar în unul poate fi Coordonator de Grup. Indiferent de numărul de participanți din partea unei organizații membre, organizația are un singur vot atunci când în cadrul Platformei se votează.

4.5. Drepturile Membrilor Platformei :

 • De a participa la activitaățile organizate de Platformă,
 • De a formula cereri, propuneri, de a exprima opinii asupra subiectelor aflate în dezbatere,
 • De a propune proiecte de declarații, apeluri sau comunicate tematice
 • De a participa la procesul de elaborare și organizare a campaniilor de promovare a procesului de asociere la UE si promovarea sau multiplicarea bunelor practici europene
 • de a beneficia de activităţi de instruire în cadrul Platformei,
 • de a utiliza logotipul Platformei și a menționa apartenența sau implicarea activa in cadrul Platformei în caz de necesitate pentru desfăşurarea anumitor activităţi statutare – coordonând acest lucru cu Secretariatul Platformei,
 • de a face parte şi la alte uniuni ale societatii civile, care nu au obiective si scopuri ce contravin principiilor de activitate ale Platformei,
 • de a beneficia de posibilitatea stabilirii unor parteneriate durabile cu organizaţiile din cadrul Forumului, având oportunitatea de a realiza activităţi în comun cu acestea,
 • de a propune si de a participa la elaborarea documentelor Platformei
 • de a vota și a fi votat în cadrul alegerilor Facilitatorului Național sau a Coordonatorilor Grupurilor de lucru, conform procedurilor stabilite.

4.6. Membrii Platformei sunt obligaţi:

 • să respecte prevederile prezentului Regulament și a deciziilor Platformei
 • să contribuie la realizarea obiectivelor Platformei,
 • să participe activ la promovarea activităţilor Platformei,
 • să nu comită acţiuni ce ar discredita obiectivele Platformei Nationale si ale FSC PaE
 • să nu foloseasca logotipul Platformei pentru alte scopuri decât cele de promovare a valorilor europene si obiectivele Platformei, fiind categoric interzisă folosirea însemnelor Platformei sau logotipul Platformei în campanii electorale, in favoarea unui concurent electoral
 • să se abţină de la orice activitate politică, utilizand/mentionand apartenenta sau calitatea de membru al Platformei
 • să  informeze prin email coordonatorul de Grup si Secretariatul despre activitatile relevante misiunii si obiectivele Platformei, desfasurate de catre organizatia membra
 • să  informeze în scris Secretariatul despre intentia de a se retrage din Platformă, indicand motivele
 • să participe la sedințele Platformei și ale grupurilor de lucru
 • să fie receptivi la solicitările Facilitatorului, Coordonatorului de Grup si ale Secretariatului.
 • să participe activ la activitățile ce tin de informarea opiniei publice despre procesul de integrare europeană.

4.7.  Calitatea de membru al Platformei se pierde în următoarele situaţii:

a)  la cererea scrisă a organizației membrului privind retragerea acestuia din Platformă;

b)    în cazul încetării sau desfiinţării Platformei;

c)   prin excludere, în cazul în care organizația membră a lipsit nemotivat de la 3 ședințe consecutive ale Grupului de Lucru si/sau 3 ședințe consecutive ale Platformei.

d)    prin excludere, în caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament.

Calitatea de membru este retrasă prin votul majoritatii membrilor prezenți la ședința Platformei

 

Secţiunea 5. Structura și Organizarea Platformei Naționale

5.1. Platforma este organizată în 5 Grupuri de Lucru, fiind coordonate de catre cate un Coordonator, Secretarul si Facilitatorul Platformei

5.2. Platforma își stabilește prioritățile și își realizează activitățile în conformitate cu deciziile Forumului Societății Civile PaE. Facilitatorul Platformei este membru al Comitetului de Coordonare al FSC PaE.

5.3. Activitatea Platformei este coordonată de către Facilitatorul Platfomei, de coordonatorii Grupurilor de Lucru (5)  şi de către Secretariatul Platformei (în continuare – Secretariat), care îşi vor desfăşura activitatea în conformitate cu prezentul Regulament.

5.4. Facilitatorul Platformei Naționale este ales prin majoritatea simplă a participanților din cadrul Platformei la Forumul Societății Civile PaE, care este organizat anual de către Secretariatul FSC PaE.

5.5. Atribuțiile Facilitatorului

 • reprezintă Platforma Națională la nivel national si international
 • coordonează comunicarea cu Secretariatul FSC PaE și Comitetul Coordonator al FSC PaE și Grupurile de Lucru
 • organizează în comun cu Secretariatul și Coordonatorii de Grup, convoacă și conduce ședințele Platformei
 • ia decizii urgente ce vizează activitatea Platformei, atunci când opinia membrilor nu poate fi consultată
 • coordonează activitatea Secretariatului
 • Participă la elaborarea priorităților de activitate ale Platformei
 • Coordonează elaborarea de declaraţii şi alte documente ale Platformei
 • Supune votului subiecte privind adoptarea sau retragerea calității de membru al Platformei

5.6. Grupurile de Lucru și Coordonatorii Grupurilor

Membrii Platformei sunt obligați să facă parte în unul din următoarele grupuri de lucru:

 1. Grupul de Lucru 1  Democrație, drepturile omului, buna guvernare și stabilitate
 2. Grupul de Lucru 2 Integrarea economică și convergența cu politicile UE
 3. Grupul de Lucru 3 Mediul, schimbările climatice și securitatea energetică
 4. Grupul de Lucru 4: Contacte Interumane
 5. Grupul de Lucru 5: Politici de Muncă și Dialog Social

5.7. Coordonatorii Grupurilor de lucru sunt alesi de catre membrii Platformei Naționale, participanti in cadrul Grupului de Lucru corespunzator, prin votul majorității membrilor grupului respectiv (prezenți la ședință). Coordonatorii GL sunt alesi pentru un mandat de un an cu posibilitatea de a fi reales.

5.8. Coordonatorii de Grup au următoarele atribuții

 • sunt responsabili de organizarea și desfășurarea ședințelor GL
 • coordonarea activităților GL
 • facilitarea activitatii sub-grupelor
 • reprezinta Grupul de Lucru in cadrul Consiliului Grupurilor de Lucru, coordonat de catre Secretariatul FSC PaE si asigura comunicarea GL cu colegii din UE si GL din cadrul Platformelor Nationale ale PaE
 • informează Facilitatorul și Secretariatul despre activitatea GL
 • organizeaza periodic sedinte in cadrul GL

5.9. Secretarul Platformei este persoana angajată pe bază permanentă în cadrul PN și are următoarele atribuții:

 • asigură organizarea şedinţelor Platformei si comunicarea intre membri;
 • asigură întocmirea, redactarea şi păstrarea proceselor-verbale, deciziilor şi altor documente adoptate;
 • asistă Facilitatorul Național în realizarea atribuțiilor sale si a Coordonatorilor GL
 • este responsabil de aspectele logistice din cadrul Platformei
 • asistă Facilitatorul si Coordonatorii GL în scrierea si implementarea proiectelor pentru platformă
 • asigura comunicarea cu secretariatul FSC si alte structuri, inclusiv donatori si parteneri
 • responsabil de elaborarea proiect plan de activitati pentru Platforma pe termen scurt, mediu si lung in comun cu Facilitator si Coordonatori GL
 • responsabil de promovarea platformei si informare

5.10. Comunicarea cu membrii Platformei este asigurata prin organizarea sedintelor periodice ale Platformei si in cadrul sedintelor GL. Totodata, comunicarea oficiala in cadrul Platformei va fi asigurata prin intermediul rețelei google-group ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) etc.;

5.11. Ședințele Platformei Naționale se vor realiza trimestrial.

 

5.12. Ședinţe extraordinare vor avea loc ori de cîte ori este nevoie, la iniţiativa scrisă şi motivată a membrilor Platformei, depusă Secretariatului ori la initiativa Coordonatorilor de Grup si a Facilitatorului.

 

5.13. Informaţia despre data, ora, locul desfăşurării şedinţei, proiectele documentelor,  ce vor fi discutate la ședință, sînt aduse la cunoştinţa tuturor membrilor Platformei de către Secretariat nu mai târziu de 5 zile până la ziua şedinţei ordinare și cu 1 zi înainte de ședința extraordinară.

 

5.14. Şedinţa este însoţită de întocmirea unui proces-verbal de către secretariat, semnat de Facilitatorul Național. Extrasul procesului verbal al şedinţei se expediază membrilor nu mai târziu de 10 zile din ziua petrecerii şedinţei. Se intocmeste lista participantilor.

 

 

5.15. Deciziile se adoptă prin votul deschis cu o majoritate simplă de voturi al membrilor Platformei prezenti la sedinta.

 

5.16. Deciziile se semnează de către Facilitatorul Național și Secretar, se consemnează în procesele-verbale ale şedinţelor şi se păstrează de către Secretariat.

Secţiunea 6. Dispoziţii finale

6.1.  Responsabil pentru monitorizarea respectării prezentului Regulament sunt Facilitatorul, Secretariatul Platformei Naționale si Coordonatorii GL;

6.2. Toate problemele şi disputele apărute în procesul activităţii Platformei sunt rezolvate pe cale amiabilă.

 

Data aprobarii : 18.03.16

Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 81 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us