Invita?ie la Civil Society Forum

A fost lansat procesul de aplicare la Forul Societatii Civile in cadrul Parteneriatului Estic care se va desfasura in noiembrie 2011 la Poznan Polonia. Atasat este anuntul si formularul de mai mult...

Parteneriatul Estic

Parteneriatul Estic (PE) se bazeaz? pe realizarea Politicii Europene de Vecin?tate mai mult...

Cum func?ioneaz? CFS?

CSF este un forum activ, cu peste 200 de participan?i facilitat de un comitet director de 17 persoane. mai mult...

Grupurile de lucru

Patru grupuri de lucru au fost īnfiin?ate ?i func?ioneaz? pentru a discuta problemele legate de platformele tematice ?i īmbog??i ordinea de zi. mai mult...

http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/405199heid_moldova.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/238455eu_fl.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/501584function.jpg http://eap-csf.md/components/com_gk2_photoslide/images/thumbm/798527conect.jpg
/index.php?option=com_content&view=article&id=54&catid=54&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=46&catid=46&Itemid=27 /index.php?option=com_content&view=article&id=48&catid=48&Itemid=50 /index.php?option=com_content&view=article&id=52&catid=52&Itemid=37

Noutati recente

REGULAMENT De organizare ?i functionare a PN FSC a PaE - Pagina 2

Index articol
REGULAMENT De organizare ?i functionare a PN FSC a PaE
Pagina 2
Toate paginile

 

 

2.1. Platforma se constituie ?i ī?i desf??oar? activitatea respectānd urm?toarele principii:

 • participare benevol? ?i egalitatea īn drepturi a tuturor membrilor ei;
 • neangajare politic?;
 • transparen??, responsabilitate ?i flexibilitate;
 • autonomia membrilor Platformei;
 • participare civica activ? a membrilor la lucr?rile Forumului, a Platformei Nationale si a grupurilor de lucru
 • parteneriat cu autorit??ile de stat, sectorul privat, mass media, organismele internationale si alte retele si ONG din afara Platformei;
 • Respect reciproc ?i pluralitate de opinii;
 • Legalitate;

Sec?iunea 3. Obiectivele Platformei Na?ioanle

3.1. Pentru atingerea scopurilor sale, Platforma ī?i propune urm?toarele obiective:

 • Facilitarea dialogului dintre membrii Platformei;
 • Informarea reciproc? a membrilor despre activit??ile desf??urate, identificarea domeniilor neacoperite ?i consolidarea eforturilor membrilor Platformei īn aceste domenii;
 • Elaborarea programelor comune de colaborare īn vederea promov?rii integr?rii europene a Republicii Moldova ?i inform?rii cet??enilor despre avantajele ?i provoc?rile parcursului european;
 • Sus?inerea eforturilor institu?iilor publice, ale organiza?iilor neguvernamentale ?i a altor actori din societate īn atingerea obiectivului european;
 • Realizarea eforturilor de sensibilizare a opiniei publice vis-a-vis de procesul de implementare a Acordului de Asociere ?i a Agendei de asociere precum ?i a subiectelor de interes public ?i comunitar
 • Elaborarea documenteleor de pozi?ii, propunerilor de politici publice ?i a altor documente relevante pentru eforturile de advocacy ?i sensibilizare a opiniei publice nationale si internationale
 • Realizarea activit??ilor cu implicarea membrilor din alte Platforme Nationale din cadrul FSC PaE
 • · Sus?inerea activit??ilor din cadrul FSC a PaE, prin solidarizare ?i/sau implicare.
 • · Realizarea proiectelor ?i ini?iativelor tematie in fiecare din Grupurile de Lucru a Platformei

Sec?iunea 4. Membrii Platformei Nationale a FSC PaE

4.1. Calitatea de membru al Platformei poate fi ob?inut? de c?tre organiza?iile neguvernamentale, necomerciale ?i apolitice, care sunt active ?i corespund criteriilor de selec?ie, īntrunesc condi?iile prev?zute la p.1.1. Criteriile de selec?ie ?i documentele ce trebuie prezentate sunt f?cute publice.

4.2. Organiza?ia aplicant? va depune la Secretariatul Platformei o cerere/declara?ie tipizat? de aderare la Platform?, cu indicarea Grupului de Lucru din care va face parte. Examinarea cererii de aderare va fi examinat? ?i supus? votului la urm?toarea ?edin?? a Platformei. Calitatea de membru al Platformei se va ob?ine prin votul 50% + 1 din membrii prezen?i la ?edin?a Platformei.

4.3. Organiza?iile-membre sunt reprezentate īn Platform? de c?tre Pre?edinte/Director, care poate delega alt? persoan? pentru a participa īn cadrul ?edin?elor Platformei.

4.4. Organiza?iile membre pot avea reprezentan?i īn cadrul mai multor grupuri de lucru, dintre care doar īn unul poate fi Coordonator de Grup. Indiferent de num?rul de participan?i din partea unei organiza?ii membre, organiza?ia are un singur vot atunci cānd īn cadrul Platformei se voteaz?.

4.5. Drepturile Membrilor Platformei :

 • De a participa la activita??ile organizate de Platform?,
 • De a formula cereri, propuneri, de a exprima opinii asupra subiectelor aflate īn dezbatere,
 • De a propune proiecte de declara?ii, apeluri sau comunicate tematice
 • De a participa la procesul de elaborare ?i organizare a campaniilor de promovare a procesului de asociere la UE si promovarea sau multiplicarea bunelor practici europene
 • de a beneficia de activit??i de instruire īn cadrul Platformei,
 • de a utiliza logotipul Platformei ?i a men?iona apartenen?a sau implicarea activa in cadrul Platformei īn caz de necesitate pentru desf??urarea anumitor activit??i statutare – coordonānd acest lucru cu Secretariatul Platformei,
 • de a face parte ?i la alte uniuni ale societatii civile, care nu au obiective si scopuri ce contravin principiilor de activitate ale Platformei,
 • de a beneficia de posibilitatea stabilirii unor parteneriate durabile cu organiza?iile din cadrul Forumului, avānd oportunitatea de a realiza activit??i īn comun cu acestea,
 • de a propune si de a participa la elaborarea documentelor Platformei
 • de a vota ?i a fi votat īn cadrul alegerilor Facilitatorului Na?ional sau a Coordonatorilor Grupurilor de lucru, conform procedurilor stabilite.

4.6. Membrii Platformei sunt obliga?i:

 • s? respecte prevederile prezentului Regulament ?i a deciziilor Platformei
 • s? contribuie la realizarea obiectivelor Platformei,
 • s? participe activ la promovarea activit??ilor Platformei,
 • s? nu comit? ac?iuni ce ar discredita obiectivele Platformei Nationale si ale FSC PaE
 • s? nu foloseasca logotipul Platformei pentru alte scopuri decāt cele de promovare a valorilor europene si obiectivele Platformei, fiind categoric interzis? folosirea īnsemnelor Platformei sau logotipul Platformei īn campanii electorale, in favoarea unui concurent electoral
 • s? se ab?in? de la orice activitate politic?, utilizand/mentionand apartenenta sau calitatea de membru al Platformei
 • s?  informeze prin email coordonatorul de Grup si Secretariatul despre activitatile relevante misiunii si obiectivele Platformei, desfasurate de catre organizatia membra
 • s?  informeze īn scris Secretariatul despre intentia de a se retrage din Platform?, indicand motivele
 • s? participe la sedin?ele Platformei ?i ale grupurilor de lucru
 • s? fie receptivi la solicit?rile Facilitatorului, Coordonatorului de Grup si ale Secretariatului.
 • s? participe activ la activit??ile ce tin de informarea opiniei publice despre procesul de integrare european?.

4.7.  Calitatea de membru al Platformei se pierde īn urm?toarele situa?ii:

a)  la cererea scris? a organiza?iei membrului privind retragerea acestuia din Platform?;

b)    īn cazul īncet?rii sau desfiin??rii Platformei;

c)   prin excludere, īn cazul īn care organiza?ia membr? a lipsit nemotivat de la 3 ?edin?e consecutive ale Grupului de Lucru si/sau 3 ?edin?e consecutive ale Platformei.

d)    prin excludere, īn caz de nerespectare a prevederilor prezentului Regulament.

Calitatea de membru este retras? prin votul majoritatii membrilor prezen?i la ?edin?a Platformei

 

Sec?iunea 5. Structura ?i Organizarea Platformei Na?ionale

5.1. Platforma este organizat? īn 5 Grupuri de Lucru, fiind coordonate de catre cate un Coordonator, Secretarul si Facilitatorul Platformei

5.2. Platforma ī?i stabile?te priorit??ile ?i ī?i realizeaz? activit??ile īn conformitate cu deciziile Forumului Societ??ii Civile PaE. Facilitatorul Platformei este membru al Comitetului de Coordonare al FSC PaE.

5.3. Activitatea Platformei este coordonat? de c?tre Facilitatorul Platfomei, de coordonatorii Grupurilor de Lucru (5)  ?i de c?tre Secretariatul Platformei (īn continuare – Secretariat), care ī?i vor desf??ura activitatea īn conformitate cu prezentul Regulament.

5.4. Facilitatorul Platformei Na?ionale este ales prin majoritatea simpl? a participan?ilor din cadrul Platformei la Forumul Societ??ii Civile PaE, care este organizat anual de c?tre Secretariatul FSC PaE.

5.5. Atribu?iile Facilitatorului

 • reprezint? Platforma Na?ional? la nivel national si international
 • coordoneaz? comunicarea cu Secretariatul FSC PaE ?i Comitetul Coordonator al FSC PaE ?i Grupurile de Lucru
 • organizeaz? īn comun cu Secretariatul ?i Coordonatorii de Grup, convoac? ?i conduce ?edin?ele Platformei
 • ia decizii urgente ce vizeaz? activitatea Platformei, atunci cānd opinia membrilor nu poate fi consultat?
 • coordoneaz? activitatea Secretariatului
 • Particip? la elaborarea priorit??ilor de activitate ale Platformei
 • Coordoneaz? elaborarea de declara?ii ?i alte documente ale Platformei
 • Supune votului subiecte privind adoptarea sau retragerea calit??ii de membru al Platformei

5.6. Grupurile de Lucru ?i Coordonatorii Grupurilor

Membrii Platformei sunt obliga?i s? fac? parte īn unul din urm?toarele grupuri de lucru:

 1. Grupul de Lucru 1  Democra?ie, drepturile omului, buna guvernare ?i stabilitate
 2. Grupul de Lucru 2 Integrarea economic? ?i convergen?a cu politicile UE
 3. Grupul de Lucru 3 Mediul, schimb?rile climatice ?i securitatea energetic?
 4. Grupul de Lucru 4: Contacte Interumane
 5. Grupul de Lucru 5: Politici de Munc? ?i Dialog Social

5.7. Coordonatorii Grupurilor de lucru sunt alesi de catre membrii Platformei Na?ionale, participanti in cadrul Grupului de Lucru corespunzator, prin votul majorit??ii membrilor grupului respectiv (prezen?i la ?edin??). Coordonatorii GL sunt alesi pentru un mandat de un an cu posibilitatea de a fi reales.

5.8. Coordonatorii de Grup au urm?toarele atribu?ii

 • sunt responsabili de organizarea ?i desf??urarea ?edin?elor GL
 • coordonarea activit??ilor GL
 • facilitarea activitatii sub-grupelor
 • reprezinta Grupul de Lucru in cadrul Consiliului Grupurilor de Lucru, coordonat de catre Secretariatul FSC PaE si asigura comunicarea GL cu colegii din UE si GL din cadrul Platformelor Nationale ale PaE
 • informeaz? Facilitatorul ?i Secretariatul despre activitatea GL
 • organizeaza periodic sedinte in cadrul GL

5.9. Secretarul Platformei este persoana angajat? pe baz? permanent? īn cadrul PN ?i are urm?toarele atribu?ii:

 • asigur? organizarea ?edin?elor Platformei si comunicarea intre membri;
 • asigur? īntocmirea, redactarea ?i p?strarea proceselor-verbale, deciziilor ?i altor documente adoptate;
 • asist? Facilitatorul Na?ional īn realizarea atribu?iilor sale si a Coordonatorilor GL
 • este responsabil de aspectele logistice din cadrul Platformei
 • asist? Facilitatorul si Coordonatorii GL īn scrierea si implementarea proiectelor pentru platform?
 • asigura comunicarea cu secretariatul FSC si alte structuri, inclusiv donatori si parteneri
 • responsabil de elaborarea proiect plan de activitati pentru Platforma pe termen scurt, mediu si lung in comun cu Facilitator si Coordonatori GL
 • responsabil de promovarea platformei si informare

5.10. Comunicarea cu membrii Platformei este asigurata prin organizarea sedintelor periodice ale Platformei si in cadrul sedintelor GL. Totodata, comunicarea oficiala in cadrul Platformei va fi asigurata prin intermediul re?elei google-group ( Această adresă de e-mail este protejată de spamboţi; aveţi nevoie de activarea JavaScript-ului pentru a o vizualiza ) etc.;

5.11. ?edin?ele Platformei Na?ionale se vor realiza trimestrial.

 

5.12. ?edin?e extraordinare vor avea loc ori de cīte ori este nevoie, la ini?iativa scris? ?i motivat? a membrilor Platformei, depus? Secretariatului ori la initiativa Coordonatorilor de Grup si a Facilitatorului.

 

5.13. Informa?ia despre data, ora, locul desf??ur?rii ?edin?ei, proiectele documentelor,  ce vor fi discutate la ?edin??, sīnt aduse la cuno?tin?a tuturor membrilor Platformei de c?tre Secretariat nu mai tārziu de 5 zile pān? la ziua ?edin?ei ordinare ?i cu 1 zi īnainte de ?edin?a extraordinar?.

 

5.14. ?edin?a este īnso?it? de īntocmirea unui proces-verbal de c?tre secretariat, semnat de Facilitatorul Na?ional. Extrasul procesului verbal al ?edin?ei se expediaz? membrilor nu mai tārziu de 10 zile din ziua petrecerii ?edin?ei. Se intocmeste lista participantilor.

 

 

5.15. Deciziile se adopt? prin votul deschis cu o majoritate simpl? de voturi al membrilor Platformei prezenti la sedinta.

 

5.16. Deciziile se semneaz? de c?tre Facilitatorul Na?ional ?i Secretar, se consemneaz? īn procesele-verbale ale ?edin?elor ?i se p?streaz? de c?tre Secretariat.

Sec?iunea 6. Dispozi?ii finale

6.1.  Responsabil pentru monitorizarea respect?rii prezentului Regulament sunt Facilitatorul, Secretariatul Platformei Na?ionale si Coordonatorii GL;

6.2. Toate problemele ?i disputele ap?rute īn procesul activit??ii Platformei sunt rezolvate pe cale amiabil?.

 

Data aprobarii : 18.03.16Adaugă comentariu


Codul de securitate
Actualizează

English French German Italian Romanian Russian Ukrainian

Vizitatori Online

Avem 12 vizitatori online

Sondaj

Parteneriatul Estic va conditiona dezvoltarea R.Moldova?
 

Utilizatori inregistrati

free counters

Find us on Facebook
Follow Us